9/10/2020

Χαλκιδική μόνωση Waterstops ή Υδατοφραγές

Χαλκιδική μόνωση Waterstops ή Υδατοφραγές


Waterstops
Waterstops

Η Sika διαθέτει ευρεία γκάμα συστημάτων για στεγανοποίηση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών. Τα συστήματα αυτά τοποθετούνται στην κατασκευή κατά τη φάση σκυροδέτησης, προστατεύοντας από διαρροή, με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την τεχνολογία στην οποία βασίζονται και το σχεδιασμό τους.

Για Υδατοφραγές / Waterstops καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.


Συνήθεις τύποι αρμών στην κατασκευή.
Διακρίνονται 4 τύποι αρμών στις κατασκευές. 
1) Κατασκευαστικοί αρμοί
2) Αρμοί ένωσης
3) Διαστολικοί αρμοί
4) Αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης (ελεγχόμενοι ή προκαλούμενοι σε συγκεκριμένα σημεία)Κατασκευαστικοί αρμοί
Κατασκευαστικοί αρμοί
Κατασκευαστικοί αρμοί

Οι κατασκευαστικοί αρμοί σχεδιάζονται για να χωρίζουν την κατασκευή σε διακριτά τμήματα, για λόγους διαχείρισης & οργάνωσης της καθημερινής κατασκευαστικής διαδικασίας ή ως δομητικό μέσο για μεταφορά φορτίου. Ο οπλισμός στους κατασκευαστικούς αρμούς πρέπει συνεπώς να είναι συνεχόμενος, διαμέσου του αρμού.  Αρμοί ένωσης
Αρμοί ένωσης
Αρμοί ένωσης

Οι αρμοί ένωσης είναι επίπεδοι ή με εσοχή και χωρίζουν την κατασκευή σκυροδέματος σε όλο το βάθος, χωρίς καθορισμένο διάκενο. Ο οπλισμός στους αρμούς ένωσης είναι ασυνεχής. Όταν το τμήμα σκυροδέματος συστέλλεται, είναι δυνατή η κοινή κίνηση (άνοιγμα του αρμού). Όταν διαστέλεται, είναι δυνατή η μετάδοση πίεσης.  Διαστολικοί αρμοί
Διαστολικοί αρμοί
Διαστολικοί αρμοί

Οι διαστολικοί ή κινητικοί αρμοί, χωρίζουν τα στοιχεία σκυροδέματος σε όλο το βάθος, με καθορισμένου πλάτους διάκενο. Ο οπλισμός στους διαστολικούς αρμούς είναι ασυνεχής. Οι διαστολικοί αρμοί επιτρέπουν διαφορική κινητικότητα λόγω θερμοκρασιακών διακυμάνσεων και/ή φορτίων ή καθιζήσεων από τη μία ή περισσότερες κατευθύνσεις των περιοχών, τμημάτων ή δομών που διαχωρίζονται από αυτούς.Αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης (ελεγχόμενοι ή προκαλούμενοι σε συγκεκριμένα σημεία)
Αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης
Αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης

Αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης (ελεγχόμενοι ή προκαλούμενοι σε συγκεκριμένα σημεία)
Οι αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης σε τοιχοποιία, για παράδειγμα, προορίζονται για καθορισμένο έλεγχο ρωγμών σε αδύναμη διατομή σκυροδέματος και σχηματισμό ελεγχόμενου σημείου ρωγμών μέσω του σκυροδέματος. Αυτοί οι αρμοί απαλευθερώνουν την κατασκευή από τις πιέσεις λόγω ανάπτυξης θερμοκρασίας και συρρίκνωσης και συνεπώς αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη δημιουργία ρωγμών σε τοιχοποιία. Έτσι, η ρωγμή λαμβάνει χώρα στο εκ των προτέρων σχεδιασμένο και εξ επί τούτου διαμορφωμένο σημείο.


Για Υδατοφραγές / Waterstops καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Τι προσφέρουν τα Waterstops ή αλλιώς υδροφραγές; 

Λόγω της φύσης των υλικών, οι κατασκευές οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος πρέπει πάντα να κατασκευάζονται χωρισμένες σε τμήματα. Σε όλους αυτούς τους αρμούς, τοποθετούνται υδροφραγές για τη σφράγιση και στεγανοποίησή τους. Οι υδροφραγές χρησιμοποιούνται για στεγανή σφράγιση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών έναντι διεισδύσεως νερού από το υπέδαφος λόγω διήθησης και νερού υπό υδροστατική πίεση, καθώς και για επιφανειακή κάλυψη αρμών. Η τοποθέτηση υδροφραγών σε συνδυασμό με τεχνικές κατασκευής υδατοστεγανού σκυροδέματος, πρέπει να διασφαλίζουν ως σύστημα τη στεγανότητα όλης της κατασκευής. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει συμμόρφωση με τα τυπικά διεθνή και εθνικά πρότυπα σχεδιασμού και τις απαιτήσεις. Η σωστή επιλογή των πλέον κατάλληλων υδροφραγών για κατασκευαστικούς ή διαστολικούς αρμούς καθορίζεται κυρίως από την αναμενόμενη πίεση νερού, τις σχεδιαστικές απαιτήσεις για την κινητικότητα του αρμού και την έκθεσή της. Η μέγιστη σχεδιαστική αντοχή σε πίεση νερού για κάθε τύπο υδροφραγής αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Αυτές οι τιμές βασίζονται στην εμπειρία μας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει σωστός εγκιβωτισμός της υδροφραγής στο σκυρόδεμα. Το ονομαστικό πλάτος των αρμών θα πρέπει κανονικά να είναι από 20mm έως 30mm, ανάλογα με το συγκεκριμένο τύπο υδροφραγής και τη διατομή που θα χρησιμοποιηθεί.


Ποιά είναι τα είδη των Waterstops; 

Υπάρχουν υδροφραγές διαφορετικών υλικών και διαφορετικής ποιότητας. Η αναμενόμενη φόρτιση, π.χ. η πίεση του νερού και η κινητικότητα, θα καθορίσουν την επιλογή του κατάλληλου υλικού, την ποιότητα και το σχεδιασμό της υδροφραγής. Μία υδατοστεγανή κατασκευή προϋποθέτει την ασφαλή σφράγιση των διαστολικών και κατασκευαστικών αρμών της. Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με το κατάλληλο σύστημα σφράγισης για την κατασκευή σας, δεδομένου ότι διαθέτουμε τη μεγαλύτερη γκάμα υλικών σφράγισης αρμών και στεγανοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και πολλών ειδικών λύσεων. Η ικανότητά μας αυτή διασφαλίζει προσαρμοσμένες λύσεις συστημάτων σφράγισης για διαφορετικές τεχνικές, πρακτικές και οικονομικές απαιτήσεις.


Τα Waterstops μπορεί να είναι :

Α) Θερμοπλαστικές υδροφραγές
Β) Υδρόφιλα προφίλ & σφραγιστικά
Γ) Συστήματα ενέσιμων σωληνώσεων

Η επιλογή του κατάλληλου υλικού υδροφραγής, η συνολική θεώρηση στεγανοποίησης και ο σχεδιασμός, εξαρτώνται από την εκάστοτε κατασκευή, την έκθεσή της και τη διαδικασία κατασκευής της. Οι υδροφραγές αυτές λειτουργούν κυρίως ως στεγανή σφράγιση του αρμού και επιπλέον επιτρέπουν στα δύο τμήματα να κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, χωρίς περιορισμούς (χωρίς τη δημιουργία εντατικών καταστάσεων).


Θερμοπλαστικές υδροφραγές

Θερμοπλαστικές υδροφραγές Waterstops
Θερμοπλαστικές υδροφραγές Waterstops

Οι υδροφραγές αποτελούν τη συνηθέστερη επιλογή σφράγισης κατασκευαστικών αρμών. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκευής, επιλέγεται το σωστό προφίλ υδροφραγής Sika Waterbar®.

Πλεονεκτήματα:
Εύκολος σχεδιασμός κλειστών συστημάτων
Εύκολη σύνδεση με θερμοσυγκόλληση
Διαφορετικά προϊόντα, σχήματα και μεγέθη για διαφορετικές απαιτήσεις (φορτίο και έκθεση)
Μπορούν να παραχθούν προδιαμορφωμένες διατομές, συγκεκριμένου σχεδιασμού, για ειδικά σημεία του έργου
Εσωτερικής και εξωτερικής εφαρμογήςΥδρόφιλα προφίλ & σφραγιστικά

Υδρόφιλα προφίλ & σφραγιστικά Waterstops
Υδρόφιλα προφίλ & σφραγιστικά Waterstops

Τα υδροδιογκούμενα σφραγιστικά της σειρά SikaSwell® αποτελούν μία λύση με εξαιρετική ευκολία τοποθέτησης ακόμα και σε περιπτώσεις πολύ πυκνού οπλισμού. Είτε σε μορφή σφραγιστικού, είτε σε προδιαμορφωμένο προφίλ τα υδροδιογκούμενα σφραγιστικά SikaSwell® σφραγίζουν και στεγανοποιούν με ασφάλεια κάθε κατασκευαστικό αρμό. Το σημαντικό τους πλεονέκτημα είναι η μόνιμη ελαστικότητα και η μεγάλη τους αντοχή.

Η πλήρης γκάμα υδρόφιλων (υδροδιογκούμενων) προφίλ, σφραγιστικών και ειδικών τεμαχίων SikaSwell® αποτελούν μία αποδοτική λύση για κατασκευαστικούς αρμούς και σφράγιση διεισδύσεων σωληνώσεων & βοηθητικού εξοπλισμού, με στόχο την παροχή επιπλέον γραμμής άμυνας έναντι διείσδυσης νερού.  

Πλεονεκτήματα:
Ιδιαίτερα οικονομική λύση
Καμία επίδραση στο καλούπι ή τον οπλισμό
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επικουρικό σύστημα στεγανοποίησης
Ελεγμένο και εγκεκριμένο σύστημα
Ευρεία γκάμα προφίλ είναι διαθέσιμα για διαφορετικές απαιτήσεις  Συστήματα ενέσιμων σωληνώσεων

Συστήματα ενέσιμων σωληνώσεων Waterstops
Συστήματα ενέσιμων σωληνώσεων Waterstops

Τα συστήματα SikaFuko® προσφέρουν μία μοναδική λύση στεγανοποίησης κατασκευαστικών αρμών, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν λύση συντήρησης και εξασφάλισης της στεγανοποίησης των αρμών.

Τα συστήματα ενέσιμων σωληνώσεων SikaFuko® χρησιμοποιούνται τυπικά ως δευτερογενές ή συμπληρωματικό σύστημα για σφράγιση κατασκευαστικών & διαστολικών αρμών, ή αρμών σύνδεσης (π.χ. σε διαφραγματικούς τοίχους). Για επιτυχημένη εφαρμογή, πρέπει πάντοτε να επιλέγεται το κατάλληλο ένεμα Sika® Injection.

Πλεονεκτήματα:
Κατάλληλο για να πληροί τις αυστηρότερες απαιτήσεις στεγανότητας χώρων
Καμία επίδραση στο καλούπι ή τον οπλισμό
Αυτόνομο ή δευτερογενές σύστημα στεγανοποίησης
Η χρήση του κατάλληλου ενέματος διασφαλίζει πλήρη σφράγιση έναντι διείσδυσης νερού
Επανενέσιμα συστήματα  

Συνήθως τα Waterstops χρησιμοποιούνται συνδυαστικά και με πρόσμικτα ή επαλειφόμενα τσιμεντοειδή με δυνατότητα ανάπτυξης κρυστάλλων. Σε εφαρμογή για μόνωση πισίνας στην Χαλκιδική χρησιμοποιήθκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία τα κρυσταλλικά πρόσμικτα Sika WT 200 P για στεγάνωση στην μάζα του μπετόν συνδιαστικά με PVC Waterstops. Για πρώτη μονωτική στρώση κάτω από το πλακάκι χρησιμοποιήθηκε το SikaTop®-129 Sunshine για κορυφαία αντοχή στα ηλιακά φορτία. Το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά. Η μόνωση έγινε τόσο καλή που 7 χρόνια μετά την εφαρμογή της μόνωσης δεν χάνει σταγόνα.  Δείτε επίσης 

Χαλκιδική Μόνωση ταράτσας: 3 τρόποι μόνωσης


Χαλκιδική στεγάνωση αρμών: Sikaflex®-11 FC+
Για Υδατοφραγές / Waterstops καλέστε μας στο 23730 42590 για περισσότερες πληροφορίες και τιμές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου